آخرین خبرها و آموزش های تکنولژی

کد پیشواز از مرتضی پاشایی

کد: ٣٣١٢٣٨٠ نام: یکی هست
٣٣١۴٧٣٨آرزو
٣٣١۴٧٢٩باید کاری کنی
٣٣١۴٧٣٢برو
٣٣١۴٧٣٣به خدا
٣٣١٣٢٢٨به گوش تو میرسه
٣٣١۴٧٣٠بیا برگرد
٣٣١٣٢٢۶تو راست میگی
٣٣١٣٢٣٠چشمای من
٣٣١۴٧٣۴خاطره ها
٣٣١۴٧٣۵دقیقه های آخر
٣٣١۴٧٣٧دیدی
٢٢١١۵۶٣ مثل شیشه
٣٣١٣٢٢٩شاید
٣٣١۴٧٣۶عشق یعنی این
٣٣١٣٢٢٧گریه کن
٣٣١۴٧٣١نبض احساس
٣٣١۴٧٢٨یکی بود یکی نبود
٣٣١٣٢٢۵یکی هست

کد آهنگ یکی هست از مرتضی پاشایی با کد
٣٣١٣٢٢۵

کد آهنگ به گوش تو میرسه از مرتضی پاشایی٣٣١٣٢٢٨

کد آهنگ تو راست میگی مرتضی پاشایی
٣٣١٣٢٢۶

کد آهنگ چشمای من مرتضی پاشایی
٣٣١٣٢٣٠

کد آهنگ شاید مرتضی پاشایی
٣٣١٣٢٢٩

کد آهنگ آهنگ گریه کن مرتضی پاشایی
٣٣١٣٢٢٧

یکی هست ۳۳۱۳۲۲۵

تو راست میگی ۳۳۱۳۲۲۶

به گوش تو رسیده ۳۳۱۳۲۲۸

گریه کن ۳۳۱۳۲۲۷

شاید ۳۳۱۳۲۲۹

چشمای من ۳۳۱۳۲۳۰


در حال بارگذاری